Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 29

Maandag 30 november 2011

AANKONDIGINGEN
Presentaties 8ste Vlaams Congres Palliatieve Zorg 'Kantelmomenten in Palliatieve Zorg' beschikbaar op www.palliatief.be

Op 15 november 2011 vond in Gent het 8ste Vlaams Congres Palliatieve Zorg rond kantelmomenten plaats. Het maximaal aantal deelnemers (bijna 800) werd al enkele weken voordien bereikt waardoor een aantal mensen zich niet meer kon inschrijven. Voor hen, en voor de aanwezigen die de voordrachten opnieuw willen bekijken, zijn de presentaties op de website van de Federatie geplaatst: www.palliatief.be > agenda > terugblik.

Noteer alvast in uw agenda voor 2012

  • 9de Vlaams Congres Palliatieve Zorg in Leuven op 13/09/2012
  • Artsenforum in Antwerpen op 5/05/2012 (Thema: palliatieve sedatie) Recent nieuws rond beide activiteiten kan u opvolgen via www.palliatief.be of de Nieuwsflash.

top

Vorming, training en opleiding - Studiedag

Hieronder vindt u de eerstvolgende opleidingen waarvoor u zich nog kunt inschrijven via onze website www.palliatief.be > opleidingen > Federatie.

20 december 2011: De kracht van aanraking ... (voor vrijwilligers in palliatieve zorg)
10 januari 2012: Coaching als vaardigheid van palliatief deskundigen
12 januari 2012: Hoe communiceren in conflictsituaties?
26 januari 2012: Samenwerking en communicatie binnen het team
31 januari 2012: Urgenties in palliatieve zorg
2 februari 2012 (start): Een contextuele benadering van ziekte
9 februari 2012: Hoe communiceren in waarheid? Hoe omgaan met weerstand, ontkenning?
1 maart 2012: Hoe omgaan met therapeutische hardnekkigheid?

De werkgroep Palliatieve Support Teams van de Federatie organiseert op 3 februari 2012 een studievoormiddag in Leuven: 'Palliatieve zorg voor een geriatrische patiënt in het acute ziekenhuis ... een uitdaging?!' Inschrijven mogelijk vanaf 5 december 2011 op www.palliatief.be > agenda.

top

Studiedag Zorgnet Vlaanderen

'Het nieuwe sterven' luidt de titel van de studiedag die Zorgnet Vlaanderen op 9 februari 2012 in Leuven organiseert over betekenis en impact van 10 jaar euthanasiewet voor zorgverleners en zorginstellingen. Meer info.

top

VOOR U GELEZEN

Het kantelen van curatieve zorg naar palliatieve zorg. Een systematisch literatuuroverzicht

Binnen palliatieve zorg wordt het belang van het vroegtijdig identificeren van patiënten voor palliatieve zorg meer een meer onderlijnd. Zorgverstrekkers hebben daarbij een sleutelrol in het initiëren van en het opvolgen van deze transitie van curatieve naar palliatieve zorg. Echter de praktijk toont naast de noodzaak ook de complexiteit van deze kanteling aan. Op basis van een studie van internationale artikels concluderen de auteurs dat continuïteit van zorg en multidisciplinaire samenwerking cruciaal zijn om de kanteling naar palliatieve zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de zorgverstrekkers op niet-gespecialiseerde palliatieve diensten, aangezien optimale zorg bij deze kanteling wordt gefaciliteerd door een vroege implementatie van palliatieve zorg in het ziektetraject van de patiënt en door het voorbereiden van de patiënt, zijn familie en het zorgteam op de kanteling. Wat de ervaringen van patiënten en hun zorgverstrekkers zijn, hoe de noodzaak aan het kantelen kan herkend worden, hoe de transitie naar palliatieve zorg verbeterd kan worden en hoe we transities moeten definiëren kan u lezen in de Nederlandse samenvatting.

Meer informatie
- Gardiner, C., Ingleton, C., Gott, M., & Ryan, T. (2011). Exploring the transistion from curative to palliative care: A systematic review of the literature. BMJ, 1, 56-63. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be

Op zoek naar een instrument om patiënten te identificeren waarbij men best een kanteling van curatief naar palliatief zou initiëren?

Zoals uit voorgaand artikel duidelijk blijkt en ook meermaals op het recente Vlaams Congres Palliatieve Zorg naar voor kwam, is het vroegtijdig herkennen van patiPenten die baat zouden hebben bij palliatieve zorg een complex gegeven in de praktijk. Een instrumenten dat hiertoe kan bijdragen is de Supportive & Palliative Care Indicator Tool (University of Edinburgh & NHS) of SPICT. Deze schaal werd recent met goedkeuring van de ontwikkelaars door de Federatie vertaald naar het Nederlands: de PICT of de Palliatieve Zorg Indicator Tool. U kan deze hier downloaden. Het voordeel aan deze schaal is dat ze niet enkel algemene signalen (zoals slechte functionele toestand) opsomt, maar ook aandacht besteedt aan ziektespecifieke signalen, bijvoorbeeld signalen eigen aan hartfalen, neurologische aandoeningen ...

top

VOOR U GESIGNALEERD

In deze rubriek signaleren we het verschijnen van publicaties rond topics met betrekking tot palliatieve zorg die voor zorgverstrekkers, beleidsmakers of anderen interessant kunnen zijn.

Vroegtijdige zorgplanning bij de oudere patiënt. Aanbevelingen gebaseerd op interviews met patiënten en familieleden. (2011). Sigrid Van Camp, Ineke van Eechoud, dr. Ruth Piers, prof. dr. Mieke Grypdonck, prof. dr. Myriam Deveugele, dr. Natacha Verbeke, Karen Versluys en prof. dr. Nele Van Den Noortgate.
Via een kwalitatieve studie van de UGent en UZ Gent werden 38 oudere, ernstig zieke patiënten en 21 familieleden geïnterviewd rond vroegtijdige zorgplanning: m.n. wat zij belangrijk vonden in het leven, hoe ze specifiek keken naar het bespreken en plannen van levenseindezorg, en welke rol ze als familie kunnen spelen in vroegtijdige zorgplanning (VZP) (Piers, 2011). De daaruit resulterende aanbevelingen voor VZP bij de zieke/kwetsbare oudere en zijn familie werden gebundeld in een brochure. De brochure kan besteld worden (zp.geriatrie@uzgent.be - kostprijs: 5 euro) of gedownload (www.palliatief.be > homepage).

Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond. (2011). P. Mistiaen, A.L. Francke, F.M. de Graaff, & M.E.T.C. Van den Muijsenbergh.
Deze handreiking voor palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond is tot stand gekomen op basis van een systematische literatuurstudie en op basis van expertmeetings met professionals en patiëntenvertegenwoordigers. De handreiking, die primair bedoeld is voor artsen en verpleegkundigen, beschrijft een aantal punten die speciale aandacht verdienen in de palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (zoals bijvoorbeeld taal en communicatie, kennistekort, schaamte, privacy, ...). Deze aandachtspunten worden punt per punt behandeld: eerst geeft men een beschrijving van het aandachtspunt om vervolgens de kernpunten voor de zorg samen te vatten. De handreiking kan gedownload worden via o.a. www.nivel.nl > Publicaties.

top

EEN RECENT DOCTORAAT MET BETREKKING TOT PALLIATIEVE ZORG BELICHT

In deze rubriek belichten we de bevindingen uit recente scripties of doctoraten met betrekking tot palliatieve zorg.
Deze editie bespreken we het doctoraatsonderzoek van Ruth Piers aan de Universiteit Gent rond zorg aan het levenseinde in het acute geriatrische ziekenhuis (onder promotorschap van prof. dr. N. Van Den Noortgate en copromotorschap van prof. dr. D. Benoit).

Onderzoek naar de kwaliteit van zorg rond het levenseinde in het acute ziekenhuis is eerder beperkt in vergelijking met andere settings (zoals bijvoorbeeld in de thuiszorg), en dit ondanks het feit dat de meeste mensen in Westerse landen overlijden in het acute ziekenhuis. Het doctoraatsonderzoek van Ruth Piers heeft tot doel de huidige knelpunten in de zorg rond het levenseinde in het acute ziekenhuis te exploreren. Het beschrijft zorg rond het levenseinde bekeken vanuit drie verschillende perspectieven: (1) zorg rond het levenseinde bekeken vanuit het standpunt van de professionele zorgverstrekker (artsen en verpleegkundigen), (2) de beleving van patiënten ten aanzien van zorg rond het levenseinde, en (3) de institutionele verschillen in kwaliteit van zorg rond het levenseinde. De resultaten kan u hier lezen.

top

PERSNIEUWS

De Morgen
- 4 nov. 2011: Standpunt Steven Samyn
- 5 nov. 2011: Ingezonden artikel dr. Nele Van Den Noortgate en dr. Jan De Lepeleire
- 8 nov. 2011: Ingezonden artikel dr. Marc Desmet - Deel 1 /Deel 2 Tertio
- 5 nov. 2011: 'Angst en gebrek aan geld belemmeren thuis sterven' - Deel 1 / Deel 2 / Deel 3 Artsenkrant
- 15 nov. 2011: Reactie Paul Vanden Berghe en dr. Peter Burvenich (n.a.v. vraag uitbreiding euthanasiewet) Zorgwijzer
- nov. 2011: Over visietekst 'Over palliatieve zorg en euthanasie' van de Federatie

Oproepen tot getuigen
De Federatie ontving van twee magazines een vraag om getuigen te zoeken rond de twee onderstaande palliatieve situaties:
1. jonge vrouw en moeder die dit jaar waarschijnlijk haar laatste kerst zal vieren. Dit om het belang van familie, samen zijn en gezondheid in de verf te zetten, in contrast met onze consumptiemaatschappij.
2. jonge vrouw tussen 18 en 32 jaar die loopbaanonderbreking of palliatief verlof heeft genomen (of studies heeft stopgezet) om bij haar terminaal zieke moeder te kunnen zijn.

Kent u iemand die aan een van deze profielen beantwoordt, neem dan contact op met Paul Vanden Berghe op het nummer 0497 32 23 10

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw