Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 31

Maandag 30 januari 2012

AANKONDIGINGEN

Overlijden

Op 24 januari 2012 overleed Jacques Hanoulle, lid van de Raad van Bestuur van de Federatie. Jacques heeft in zijn leven op tal van vlakken een spoor getrokken en mensen in beweging gezet. Betrokken bij opleiding en vorming, vrijwilligerswerk en bestuur was hij ook jarenlang wegbereider voor de palliatieve zorg, zowel op regionaal vlak als op Vlaams niveau, met een ruime blik over de taal- en landsgrens.

De Federatie is Jacques zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn jarenlange inzet in het Dagelijks Bestuur, later het Bureau, en de Raad van Bestuur. Met zijn scherpe blik, gevoelige ziel en waarlijk pluralistische geest heeft hij telkens weer gewezen waar het op aan komt.

top

Inschrijvingen open voor 8ste Vlaams-Nederlands Onderzoeksforum Palliatieve Zorg

Op 23 maart 2012 vindt in Rotterdam de achtste editie van het Vlaams-Nederlands Onderzoeksforum Palliatieve Zorg plaats met als thema 'Relatie onderzoek-onderwijs in de palliatieve zorg'. Tijdens het onderzoeksforum presenteren onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen hun meest recente studieresultaten op het gebied van palliatieve zorg. De organisatie is in handen van Stichting Agora, Landelijk Steunpunt palliatieve zorg in Bunnik, Kenniscentra Palliatieve Zorg Nederland, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Leerstoel Palliatieve Zorg CHA - Universiteit Antwerpen en Palliatieve Hulpverlening Antwerpen. Het wetenschappelijk comité wordt gevormd door vertegenwoordigers van Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Universitair Medisch Centrum Utrecht en VU Medisch Centrum Amsterdam. Inschrijven kan via www.onderzoeksforumpalliatievezorg.eu.

top

Inschrijvingen open voor 7th World Research Congress of the European Association of Palliative Care

Van 7 tot 9 juni 2012 vindt in Trondheim het zevende wereldonderzoekscongres rond palliatieve zorg plaats, georganiseerd door de EAPC. Inschrijven kan nu via www.eapcnet.eu/research2012/. Het vroegboektarief geldt tot 1 maart 2012. Een eerste zicht op het programma vindt u hier; regelmatige updates kunnen opgevolgd worden via www.eapcnet.eu/research2012.

top

VTO-nieuws (Vorming, Training & Opleiding)

Na een succesvolle eerste editie in 2010-2011 met 28 deelnemers heeft de stuurgroep Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen (onder de koepel van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen) een nieuwe editie uitgewerkt. Het programma bestaat uit 3 modules die doorgaan in april, september en november 2012. Tot 1 maart 2012 kunt u zich inschrijven tegen een verlaagd tarief.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de opleidingen:
- 'Passend geven als hulpverlener' op 28 februari, 6 en 20 maart 2012 in Wemmel
- 'Zorg dragen vanuit je hart en buik' op 15 en 29 maart 2012 in Sint-Amandsberg

top

Middagconferentie van Het Boekenpodium: 'Ma komt zondag bij ons sterven'

Op maandag 13 februari 2012 stelt Het Boekenpodium (een initiatief van de uitgeverijen Maklu, Garant en Het Spinhuis) het boek 'Ma komt zondag bij ons sterven. Euthanasie en geweldloosheid' van dr. Pat Patfoort voor. De conferentie wordt ingeleid door dr. Marc Cosyns. Meer info op http://www.hetboekenpodium.eu/node/45.

top

VOOR U GELEZEN

Kortademigheid bij kankerpatiënten - Implicaties, aanpak en uitdagingen

Kortademigheid of dyspnoe komt veel voor bij patiënten met vergevorderde kanker. Het heeft bovendien een impact op verschillende levensdomeinen (denken we aan het fysieke, emotionele en sociale domein) van de patiënt en zijn of haar verzorger. De impact op het leven van de patiënt en zijn omgeving kan dan ook overweldigend zijn. Toch is het opmerkelijk dat de meeste kennis rond aanpak van en interventies voor kortademigheid voornamelijk gebaseerd is op onderzoek bij niet-kankerpatiënten. Daarom focust deze studie op het voorkomen, de pathofysiologie, en de aanpak specifiek bij kankerpatiënten. Klik hier voor meer gedetailleerde informatie.

Meer lezen?
- Thomas, S., Bausewein, C., Higginson, I., & Booth, S. (2011). Breathlessness in cancer patients - Implications, management and challenges. European Journal of Oncology Nursing, 15, 459-469. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.
- Vlaamse richtlijn rond dyspnoe kan geraadpleegd worden op www.pallialine.be: 'Huysmans G., Bogaerts P., Dyspnoe in de palliatieve zorg - een richtlijn. Oktober 2010'. Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer andere richtlijnen verschijnen? Schrijf je hier dan in: http://www.pallialine.be/template.asp?f=wil_je_op_de_hoogte_blijven.htm.

top

Percepties van gepastheid van zorg bij verpleegkundigen en artsen op Intensieve Zorg in Europa en Israël

In deze rubriek signaleren we nieuwe publicaties rond topics met betrekking tot palliatieve zorg die voor zorgverstrekkers, beleidsmakers of anderen interessant kunnen zijn.

Waar staat het Europees onderzoek rond zorg aan het levenseinde voor kankerpatiënten?
Het domein van palliatieve zorg kent gestage en belangrijke ontwikkelingen naar verdere expertiseopbouw en professionalisering. Maar hoever staan we in Europa met onze kennis en het onderzoek rond palliatieve zorg? In het recente nummer van Supportive Cancer Care [2012, 20, 39-48] verscheen recent een artikel namens het Europees PRISMA-project getiteld 'A pan-European survey of research in end-of-life cancer care' waarin men de stand van zaken nagaat van onderzoek rond levenseindezorg m.b.t. kanker in Europa en waarin men prioriteiten en barrières identificeert. Hierbij het Engelstalig abstract. Indien u geen toegang heeft tot het gehele artikel maar het wel graag zou lezen, kan u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

Verplichte communicatietraining voor zorgverstrekkers in kanker en palliatieve zorg: past een maat voor iedereen?
Er is een groeiende erkenning van het belang van goede communicatie tussen zorgverstrekkers en patiënten geconfronteerd met kanker of het levenseinde. Deze trend reflecteert zich ook in de vele opleidingen rond communicatie. In een recent nummer van het European Journal of Oncology Nurses [2011, 15, 398-403] nemen Turner, Payne en O'Brien een dergelijke communicatietraining kritisch onder de loep en verkennen ze de trainingsvoorkeuren van zorgverstrekkers in de gezondheidszorg. Hierbij het Engelstalig abstract. Indien u geen toegang heeft tot het gehele artikel maar het wel graag zou lezen, kan u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

EEN RECENT DOCTORAAT MET BETREKKING TOT PALLIATIEVE ZORG BELICHT

In deze rubriek belichten we de bevindingen uit recente scripties of doctoraten met betrekking tot palliatieve zorg.

In deze editie bespreken we het doctoraatsonderzoek van Yanna Van Wesemael aan de Vrije Universiteit Brussel rond de euthanasiepraktijk in België, getiteld 'The evaluation practice in Belgium. Evaluation of the mandatory consultation procedure between physicians' (onder promotorschap van prof. dr. Luc Deliens en copromotorschap van dr. Joachim Cohen). In België bestaat sinds 2002 een wet die artsen toelaat euthanasie toe te passen op meerderjarige patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en uitdrukkelijk en herhaaldelijk om euthanasie verzoeken. Een van de controlemechanismen die de wetgever voor de arts verplicht is de consultatie van een onafhankelijke tweede arts vooraleer de euthanasie mag worden uitgevoerd. Een tweede controlemechanisme vindt plaats na de uitvoering van de euthanasie: de behandelende arts dient dit te melden aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Dit onderzoeksproject beoogt een duidelijker beeld te schetsen van hoe artsen omgaan met euthanasieverzoeken en tracht de verplichte consultatie tussen artsen te evalueren. Het doctoraat gaat meer bepaald in op (1) Hoe artsen in België omgaan met euthanasieverzoeken, (2) Hoe de consultatiedienst LEIF georganiseerd is, wat de rol van LEIF-artsen is en hoe succesvol LEIF geïmplementeerd is in Vlaanderen en Brussel, en (3) Wat zijn de kenmerken en de kwaliteit van de consultaties met een tweede arts bij euthanasieverzoeken. Voor elk van deze vragen werd een vergelijking gemaakt tussen de toestand in Vlaanderen en deze in Wallonië en bij sommige werd eveneens een vergelijking gemaakt met een soortgelijke praktijk in Nederland. De resultaten kan u hier lezen.

Tien jaar na de invoering van de euthanasiewet stelt de Federatie met voldoening vast dat vele artsen in het palliatieve werkveld door navorming en ervaring expertise opgebouwd hebben in het kwaliteitsvol omgaan met de vraag naar en de zorg rond euthanasie. Voor patiënten en hun familie is het vanzelfsprekend geworden dat ze ook met een vraag naar euthanasie bij de reguliere palliatieve zorg terecht kunnen. Wij hopen dat ook de rol van palliatief artsen bij euthanasie (en mede het aspect of ze al dan niet Leif-arts zijn) in de nabije toekomst voorwerp van wetenschappelijk onderzoek kan worden.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw